Adaptacja projektu

Dokonywanie zmian w projektach typowych odbywa się najczęściej w trakcie tzw. adaptacji projektu do warunków miejscowych. Tego typu adaptacja to wymagana przez Prawo budowlane standardowa procedura polegająca na sprawdzeniu i dostosowaniu dokumentacji do lokalnych uwarunkowań administracyjnych, klimatycznych i gruntowych oraz indywidualnych preferencji inwestora. Adaptacja projektu jest konieczna do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę. Oznacza to, że każdy projekt typowy dostępny na polskim rynku wymaga jej przeprowadzenia. Procedurę adaptacji wykonują specjalizujące się w tego typu działalności biura projektowe lub architekci współpracujący z projektantami innych branż. Pamiętaj, że adaptacja projektu stanowi dodatkowy koszt, który będzie zależny od zakresu usług oraz modyfikacji i jest wyceniany indywidualnie dla każdego inwestora.

Obowiązki projektanta adaptującego:

 • dostosowanie projektu do wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub w sytuacji jego braku – do wymagań decyzji o warunkach zabudowy;
 • dostosowanie projektu do obowiązujących norm, przepisów oraz zasad wiedzy technicznej;
 • sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych (w tym celu projektant adaptujący może zlecić inwestorowi badanie geologiczne gruntu);
 • sprawdzenie i w razie konieczności dostosowanie konstrukcji budynku (m.in. więźby dachowej) do odpowiedniej strefy klimatycznej;
 • wykonanie projektu zagospodarowania działki na aktualnej, sporządzonej przez geodetę mapie do celów projektowych, czyli na tzw. wyrysie geodezyjnym;
 • przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego);
 • dołączenie stosownych uprawnień poszczególnych projektantów i ich aktualnych zaświadczeń o wpisie do izb zawodowych;
 • przejęcie obowiązków projektanta głównego (z chwilą złożenia podpisów i pieczątek na projekcie projektant adaptujący przejmuje odpowiedzialność prawną za część architektoniczno-budowlaną dokumentacji).

Inwestor może przyspieszyć i usprawnić proces adaptacji, uzyskując samodzielnie kilka dokumentów związanych z działką, na której planuje budowę:

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy);
 • wypis i wyrys geodezyjny (mapa) do celów opiniodawczych (w lokalnym wydziale geodezji urzędu miasta bądź gminy);
 • wyrys geodezyjny (mapa) do celów projektowych (jego sporządzenie należy zlecić uprawnionemu geodecie);
 • warunki przyłączenia do poszczególnych gestorów sieci (w lokalnym zakładzie energetycznym, wodociągowym, gazowym);
 • oświadczenie inwestora o dysponowaniu prawami do działki na cele budowlane (w lokalnym wydziale architektury urzędu miasta bądź gminy)

© 2024 DOMY Z WIZJĄ Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja:Tworzenie stron internetowych - Jellinek